Project randweg Klundert

Om de verkeersveiligheid in de kern Klundert te verbeteren en de milieu belasting in de zevenbergsepoort en oliemolenstraat te verminderen wordt ten zuidwesten van de kern een randweg aangelegd.
Deze weg kent een zeer lange geschiedenis, maar het voorkeurstracé (A3) is in april 2019 vastgesteld. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de verschillende onderzoeken die nodig zijn om het bestemmingsplan te onderbouwen.
Ook vindt er intern regelmatig afstemming plaats tussen de andere projecten die spelen in Klundert, zoals Blauwe Hoef, Bolwerk/ Bult van Pars en aanpak van de fietspaden. Al deze projecten hebben min of meer invloed op elkaar.
Het plan is om in de eerste helft van 2021 het bestemmingsplan ter inzage te leggen en er wordt een moment gepland om het verder toe te lichten. Op dit moment is er ook een ingenieursbureau aan het werk om het voorkeurstracé verder uit te werken. In eerste instantie om ervoor te zorgen dat het ruimtebeslag van het tracé voldoende is om de weg ook daadwerkelijk te kunnen realiseren binnen de kaders van het bestemmingsplan. Daarna komt de inpassing van de weg aan bod.
Over de voortgang en het plan zelf communiceren via de stadstafel en ook op de website van de gemeente.